winactie

Algemene Voorwaarden voor Deelname aan Promotionele Acties Zuivelhoeve

Artikel 1. Organisatie van de actie

Dit reglement legt de algemene deelnemingsvoorwaarden vast die van toepassing zijn op deelname aan de promotionele acties Roerink Food Family B.V. (hierna: Zuivelhoeve), Bruninksweg 5a, 7554 RW, Hengelo OV, Nederland, onder meer op haar website www.zuivelhoeve.nl en daaraan gerelateerde websites conform de Code Promotionele Kansspelen van toepassing op promotionele kansspelen.
Naast deze algemene voorwaarden zijn de specifieke spelvoorwaarden van toepassing. Door deelname aan een Actie aanvaardt de deelnemer uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de specifieke spelvoorwaarden, die in aanvulling op deze algemene spelvoorwaarden van toepassing zijn. Ingeval enige bepaling van deze algemene voorwaarden in strijd is met een bepaling die is opgenomen in de specifieke spelvoorwaarden van een bepaalde Actie, heeft deze specifieke bepaling voorrang.

Artikel 2. Vereisten voor deelname

Elke natuurlijke persoon kan slechts éénmaal deelnemen aan een bepaalde actie. Enkel de eerste deelname zal worden geaccepteerd.

Minderjarigen mogen aan de actie deelnemen op voorwaarde dat zij de voorafgaande toestemming van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent) daarvoor gekregen hebben.. Een minderjarige die deelneemt verklaart dat hij/zij dergelijke toestemming heeft verkregen

Zuivelhoeve heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de Actie indien de deelnemer onjuiste, onvolledige, of misleidende gegevens, of op andere wijze fraude heeft gepleegd of heeft proberen te plegen. Door uitsluiting kan de deelnemer op geen enkele wijze in aanmerking komen voor enige prijs.

Artikel 3. Wijze van deelname

Zuivelhoeve zal in redelijkheid alles in het werk stellen om winnaars per e-mail binnen een redelijke termijn na de sluitingsdatum van de Actie op de hoogte te stellen van de uitslag van de Actie.

In principe worden prijswinnaars gemaild op het door hun achtergelaten adres.

Artikel 4. Prijzen

In deze Actie geeft Zuivelhoeve 10 overnachtingen t.w.v. verkoopprijs €495,- incl. BTW prijs. Er wordt geen vervangende prijs aangeboden, het is niet toegestaan een prijs over te dragen aan derden en prijzen mogen niet worden ingewisseld voor contant geld.

Zuivelhoeve stelt de niet in geld uitgekeerde prijzen ter beschikking conform de status waarin deze zich op dat moment verkeren. Zuivelhoeve is niet aansprakelijk voor enige (zichtbare en/of verborgen) gebreken aan de prijzen en/of enige andere schade aan de prijzen (waaronder begrepen verlies van de prijs en schade veroorzaakt door verzending en/of andere wijze van transport).

Alle beslissingen over de identiteit van de winnaar(s) van een Actie zijn definitief. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Er bestaat geen mogelijkheid tegen een dergelijke beslissing in beroep te gaan noch kan er over de uitslag worden gecorrespondeerd met enige natuurlijke persoon of rechtspersoon verantwoordelijk voor de beoordeling van inzendingen of anderszins belast met de controle van een dergelijke Actie.

 

Artikel 5. Persoonsgegevens

(zie ook het meest recente privacy regelement van Zuivelhoeve op Privacy statement)

De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens voor marketingdoeleinden; zoals het bewaren en monitoren van geanonimiseerde gegevens om trends & gegevens in te zien. Ook gaat de deelnemer bij deelname akkoord met het ontvangen van de Zuivelhoeve nieuwsbrief.

 

Artikel 6. Algemene Spelvoorwaarden

Zuivelhoeve promoot met deze actie het 40-jarig bestaan van het bedrijf. Deze actie loopt van 1 april t/m 31 mei 2022. Deelname is mogelijk middels het invullen van het speciaal ontwikkelde actiewedstrijd-formulier die in de winkels wordt uitgegeven.

Bij vragen, klachten en/of opmerkingen kunnen deelnemers kosteloos contact opnemen met Zuivelhoeve middels het contactformulier op de website op URL https://winkels.zuivelhoeve.nl/contact/. Dit kan t/m week 25 van 2022.

De winnaars worden door Zuivelhoeve willekeurig getrokken in week 24. De deelnemers krijgen de uitslag per mail op het door hun opgegeven e-mailadres.

 

De algemene voorwaarden zijn verkrijgbaar op de op de speciaal ontwikkelde actiewedstrijd-site winkels.zuivelhoeve.nl/winactie onder de Titel “Algemene Voorwaarden”. Voor deelname is akkoord op de algemene voorwaarden verplicht.

De aanbieder werkt in overeenstemming met deze gedragscode. Zuivelhoeve zal aangifte doen van de eventuele kansspelbelasting conform de regels van de Belastingdienst Nederland.

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid

Alle deelnemers aan een Actie en/of diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s), alle prijswinnaars en/of diens ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s), en voor zover van belang iedere andere persoon die in een prijs deelt of eraan deelneemt en hun wettelijke vertegenwoordiger(s), gaan er – middels het toesturen van hun inzending en/of aanvaarding van (deelname aan) de prijs – mee akkoord dat Zuivelhoeve geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot de Actie en de toekenning van de prijzen daarvan.

Ondanks de grootst mogelijke zorg die Zuivelhoeve aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zet- of andere vergelijkbare fouten in door Zuivelhoeve openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Zuivelhoeve niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Zuivelhoeve in het leven roepen.

Zuivelhoeve behoudt zich altijd het recht voor om de actie voortijdig te beëindigen.

Artikel 8. Geschillen

Het Nederlands recht is exclusief van toepassing op geschillen inzake de naleving van de Algemene Voorwaarden of de Specifieke Spelvoorwaarden. Geschillen voortvloeiend uit deze ‘Algemene Voorwaarden of de Specifieke Spelvoorwaarden’ zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.