Privacy statement

Privacyverklaring Zuivelhoeve Winkelbedrijven

De Zuivelhoeve Winkelbedrijven B.V. gevestigd te (7554 RW) Hengelo, aan het adres Bruninksweg 5A (hierna: Zuivelhoeve) is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals bedoeld en genoemd in deze privacyverklaring.

Zuivelhoeve houdt zich bezig met het vermarkten van zuivelproducten via haar webshop en een franchisemodel, waarbij Zuivelhoeve aan ieder der franchisenemers levert. Dit vermarkten geschiedt op basis van gesloten koopovereenkomsten. Om deze overeenkomsten te kunnen afhandelen, is het voor Zuivelhoeve noodzakelijk gegevens te verwerken.

Deze gegevens die worden verwerkt kunnen betrekking hebben op bestellingen en/of bedrijven, maar ook kan er sprake zijn van data op basis waarvan individuen kunnen worden geïdentificeerd. Het kan daarbij gaan om NAW-gegevens, bezorgadressen, e-mailadressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers en betaalgegevens.

Zonder deze informatie kan de juiste orderinformatie niet worden gekoppeld aan de juiste klant(account) en contactinformatie, waardoor het voor Zuivelhoeve niet mogelijk is om de overeenkomsten op de juiste wijze na te komen.

Met betrekking tot marketingactiviteiten worden waar mogelijk, en indien daar nu en/of in de toekomst voor gekozen wordt, de programma’s Google Analytics en Google Adwords gebruikt. Ook via deze programma’s worden gegevens verwerkt. Dit ingevolge het gerechtvaardigd belang dat Zuivelhoeve heeft bij deze verwerking. Deze programma’s bieden Zuivelhoeve namelijk de mogelijkheid te onderzoeken hoe (potentiële) klanten kunnen worden aangesproken met bestaande of nieuwe producten.

Zonder het gebruik van deze programma’s is het voor Zuivelhoeve niet volledig haalbaar om marktonderzoek te verrichten en bestaande en nieuwe klanten aan te spreken.

Wanneer verkrijgt Zuivelhoeve de (persoons-)gegevens
Zuivelhoeve verkrijgt deze gegevens wanneer er door een (nieuwe) relatie contact wordt gezocht, dit al dan niet via webshop, contactformulier van of e-mailcorrespondentie met Zuivelhoeve, en er door deze relatie gegevens worden verstrekt.

Waar nodig zullen deze gegevens door Zuivelhoeve worden verwerkt.

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van Google Analytics: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Gepersonaliseerde advertenties
Onze website kan gepersonaliseerde advertenties plaatsen op websites van derden. We gebruiken hiervoor Google Ads. Dit is gebaseerd op uw eerdere bezoeken aan onze websites.

Meer informatie over het gebruik van persoonlijke gegevens voor Google Ads: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Hoelang worden (persoons-)gegevens door Zuivelhoeve bewaard
Ingevolge de fiscale wetgeving is Zuivelhoeve verplicht om gegevens gerelateerd aan de boekhouding gedurende 7 jaren te bewaren.

(Persoons-)gegevens die zijn verkregen met betrekking tot een bepaald klantaccount worden bij Zuivelhoeve bewaard tot het moment de klantrelatie expliciet door de klant wordt opgezegd c.q. beëindigd. Zuivelhoeve acht het voor een gerichte en op de klantwens afgestemde dienstverlening van belang deze gegevens voor deze termijn te bewaren. Na beëindiging van de klantrelatie zullen de (persoons-)gegevens binnen 12 maanden worden verwijderd uit de systemen van Zuivelhoeve of dusdanig aangepast dat de gegevens niet langer te herleiden zijn tot een specifiek natuurlijk persoon.

Gegevens die zijn verkregen door het gebruik van Google Analytics en/of Google Adwords worden uiterlijk 50 maanden na ontvangst verwijderd. Zuivelhoeve stelt deze termijn als redelijk te zien, nu zij deze periode nodig heeft om gevolg te kunnen geven aan de uitkomst van het marktonderzoek en het productassortiment en het beleid daarop aan te passen.

(Persoons-)gegevens die niet van doen hebben met één van bovenstaande opties worden binnen 2 maanden na ontvangst verwijderd of dusdanig aangepast dat de gegevens niet langer te herleiden zijn tot een specifiek natuurlijk persoon.

Met wie deelt Zuivelhoeve de gegevens
Voor een goede dienstverlening en bedrijfsvoering is Zuivelhoeve ertoe gehouden derden in te schakelen.

M.b.t. de dienstverlening
Door Zuivelhoeve wordt, ten behoeve van de dienstverlening, gebruik gemaakt van derden ten behoeve van bijvoorbeeld verzending van pakketten. Tevens wordt door Zuivelhoeve een spaarpuntensysteem gehanteerd dat door klanten kan worden gebruikt.

M.b.t. de bedrijfsvoering
Door Zuivelhoeve wordt gebruik gemaakt van de diensten en producten van derden. Zo wordt naast het gebruik van administratiesoftware en een externe accountant, een partij ingeschakeld die diensten verleent op het gebied van hosting en onderhoud van de website. Intern maakt Zuivelhoeve daarbij gebruik van onder meer een mailprogramma en ordermanagementsystemen ten behoeve van de interne en externe correspondentie.

Deze partijen hebben (in beperkte mate) toegang tot de gegevens van de relaties van Zuivelhoeve Met deze partijen gaat Zuivelhoeve war nodig een verwerkersovereenkomst aan om de bescherming en het gebruik van deze gegevens te regelen.

Andere derden
Zonder toestemming van de relatie van Zuivelhoeve worden er geen gegevens gedeeld met andere derden. Enige uitzondering hierop is het geval Zuivelhoeve hiertoe wordt verplicht op grond van een wettelijke bepaling.

Opslag in EER
De gegevens worden daarbij opgeslagen in de EU zodat het delen van de gegevens met een land buiten de EU niet noodzakelijk is. Uitzondering daarop zijn de gegevens die via Google worden opgeslagen op één van hun servers in een land buiten de EU. Hiervoor gaat Zuivelhoeve waar nodig een verwerkersovereenkomst met Google aan.

Zonder dat Zuivelhoeve hiertoe verplicht wordt op grond van een wettelijke bepaling zullen gegevens verder niet gedeeld worden met (bedrijven gevestigd in) een land buiten de EU.

Beveiliging van gegevens
Zuivelhoeve draagt zorg voor organisatorische en technische maatregelen om (persoons-) gegevens te beveiligen. Zo wordt er onder meer met de hostingpartij gekeken naar beveiliging van de gegevens die worden ontvangen na gebruik van de webshop en wordt er gebruik gemaakt van een goede firewall en anti-virussoftware.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links (of anderszins) met Zuivelhoeve verbonden zijn. Zuivelhoeve kan namelijk niet garanderen dat deze partijen op de gewenste wijze met (persoons-)gegevens omgaan. Geadviseerd wordt om desgewenst van deze derde partijen de privacyverklaring te raadplegen om na te kunnen gaan hoe zij met gegevens omgaan.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens
Ingevolge de Algemene Verordening Persoonsgegevens heeft u verschillende rechten omtrent uw persoonsgegevens. Deze rechten zijn hieronder weergegeven. Wanneer u een verzoek en/of opmerking heeft met betrekking tot één of meerdere van deze rechten, dan kunt u zich tot Zuivelhoeve wenden via onderstaande contactgegevens. Uw verzoek verwerken wij binnen 14 dagen.

Digitaal: via het contactformulier op onze pagina, Contact – Zuivelhoeve Winkels
Telefoon : 074 2424907
Post : De Zuivelhoeve Winkelbedrijven, Bruninksweg 5a, 7554 RW, Hengelo

Recht op inzage
Zo heeft u het recht op inzage in de gegevens die Zuivelhoeve van u beschikbaar heeft.

Recht op correctie, beperking en verwijdering
U heeft ook het recht om de gegevens die Zuivelhoeve van u beschikbaar heeft te laten corrigeren, aan te vullen of in zijn geheel te laten verwijderen.

Met betrekking tot de verwijdering van gegevens dient Zuivelhoeve zich te houden aan de bewaarplicht die haar wordt opgelegd ingevolge de Wet. Zuivelhoeve ontkomt er dan ook niet aan de gegevens die onder deze bewaarplicht vallen te bewaren. Alle (eventuele) overige gegevens worden daarbij – na een uitdrukkelijk verzoek – wel verwijderd uit de systemen van Zuivelhoeve

Ook heeft u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Zuivelhoeve uw gegevens wel bewaart, maar verder niet langer gebruikt. Hiervan kan in meerdere gevallen sprake zijn. Een voorbeeld hiervan is een aan te vangen juridisch proces waarvoor u de gegevens nodig kunt hebben. Wanneer u van mening bent dat u het recht op beperking toekomt, wordt u verzocht contact met Zuivelhoeve op te nemen.

Recht op dataportabiliteit
U heeft daarnaast ook het recht om de persoonsgegevens die Zuivelhoeve van u bewaart te ontvangen in een machine-leesbaar formaat. U kunt deze gegevens dat vervolgens bijvoorbeeld ter bewaring of verwerking opnemen in uw database of die van een derde partij.

Recht op intrekken van toestemming
U heeft het recht om de door u verleende toestemming tot verwerking van bepaalde persoonsgegevens in te trekken. Wanneer u daartoe een verzoek wenst te doen, kunt u ons bereiken via 1 van de bovenstaande contactmogelijkheden.

Klachten & de Autoriteit Persoonsgegevens
Zuivelhoeve hoort het graag wanneer er klachten zijn omtrent de verwerking en bescherming van gegevens. U heeft zelfs het recht om hierover een klacht in te dienen. Ook hiervoor kunt u gebruik maken van bovenstaande contactgegevens.

Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
(https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

Wijzigingen m.b.t. deze privacyverklaring
De inhoud van deze verklaring kan op den duur wijzigen. Zuivelhoeve adviseert dan ook de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Aan de hand van de datum bovenaan de verklaring kan worden afgeleid wanneer de verklaring voor het laatst gewijzigd is.

Vragen?
Heeft u verder nog vragen of opmerkingen over de verwerking of bescherming van uw (persoons-)gegevens dan staan wij u graag te woord. Onze contactgegevens vindt u hierboven.

Download als PDF